U bevindt zich op: Home Nieuws NieuwsArchief

NieuwsArchief

16 oktober 2014
De Europese wetgeving voor biociden is per 1 september 2013 veranderd. Onder de nieuwe Biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012), hierna: de verordening, vervalt de vrijstelling voor in situ generatie van chloor uit natriumchloride. Tevens vervalt de vrijstelling voor in situ gegeneerde ozon. Dit betekent dat stofgoedkeuring op Europees niveau en producttoelating op nationaal niveau nodig zijn. Een dossier voor goedkeuring van de werkzame stof moet uiterlijk 1 september 2016 worden ingediend. Volgens de verordening moeten leveranciers van een werkzame stof of de leverancier van een product met een werkzame stof zich voor 1 september 2015 registeren bij ECHA.
7 oktober 2014
De leden van het Kennisnetwerk biociden oordelen desgevraagd positief over de nieuwe kennis, de contacten en de meerwaarde van het netwerk. Dit blijkt uit de evaluatie van het Kennisnetwerk Biociden, die in de zomer van 2014 is uitgevoerd.
3 september 2014
Op donderdag 16 oktober 2014 vindt het derde symposium plaats van het Kennisnetwerk Biociden, van 10.00 tot 17.00 uur.
8 juli 2014
Biociden die koper bevatten mogen op de markt gebracht blijven worden voor bepaalde essentiële toepassingen, in lidstaten die daarom verzocht hebben. De lidstaten mogen voor deze producten toelating verlenen, mits de lidstaten voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1451/2007
8 juli 2014
Het voorstel van Duitsland om IPBC bevattende houtconserveringsmiddelen niet toe te laten bij geautomatiseerde onderdompelingsprocessen, wordt verworpen. Biociden die IPBC bevatten moeten worden toegelaten, maar het etiket moet aangepast worden. Het moet instructies bevatten die het gebruik van deze middelen beperken tot volledig geautomatiseerde onderdompelings¬processen, waarbij geen handmatige behandeling plaatsvindt totdat het oppervlak droog is.
8 juli 2014
De termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van difethialon en difenacum voor gebruik in rodenticiden wordt verlengd tot en met 30 juni 2018.
12 juni 2014
Op donderdag 19 juni geven medewerkers van het RIVM, de Universiteit van Utrecht en de Gezondheidsdienst voor dieren een gastcollege over biociden in de veehouderij aan derdejaars studenten van de opleiding veehouderij aan de hoge school Vilentum in Dronten. Dit college is een initiatief van de Werkgroep veehouderij II van het Kennisnetwerk biociden. Deze werkgroep wil het juist gebruik van biociden in de veehouderij onder de aandacht brengen.
26 mei 2014
Elf werkzame stoffen zijn niet goedgekeurd om op Europees niveau in biociden te mogen worden gebruikt. De stoffen worden niet geplaatst op de Unielijst van werkzame stoffen. De niet-goedkeuring is per stof gekoppeld aan een productsoort. De reden voor niet-goedkeuring is dat de deelnemers zich uit het beoordelingsprogramma hebben teruggetrokken, of dat er niet tijdig een dossier is ingediend.
26 mei 2014
Er zijn 6 ‘bestaande’ werkzame stoffen goedgekeurd om op Europees niveau in biociden te mogen worden gebruikt. De stoffen zijn geplaatst op de Unielijst van werkzame stoffen. De goedkeuringen zijn per stof in Uitvoeringsverordeningen vastgesteld. In deze Uitvoeringsverordeningen zijn de voorwaarden te vinden die aan de toelating van biociden met deze werkzame stoffen verbonden zijn.
22 april 2014
In specifieke gevallen moeten Maximum Residue Limits (MRLs) worden vastgesteld voor de werkzame stof in biociden. Dat is vastgelegd in de biocidenverordening (EU) No. 528/2012. In maart vond in Berlijn een Europese conferentie plaats over het (wel of niet) afleiden van MRLs voor biociden. Het Nederlandse voorstel om de MRL “standaard op 0,01 mg/kg of de LOQ te zetten, tenzij….” werd door de Europese Commissie goed ontvangen.
31 maart 2014
Koper mag sinds 1 februari 2013 niet meer op de markt gebracht worden voor gebruik in productsoorten 2, 5 en 11 (Besluit 2012/78/EU). Met besluit 2014/85/EU wordt het nu mogelijk om in Nederland een aantal specifieke producten toe te laten die koper bevatten in de productsoorten 5 (Desinfectie van drinkwater) en 11 (Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en -verwerkingssystemen).
24 maart 2014
Volgens Duitsland voldeden een aantal biociden met bromadialon, die in andere lidstaten al zijn toegelaten, niet aan de wettelijke vereisten. Het gebruik ervan was volgens Duitsland niet veilig voor de mens omdat opname via de huid niet goed zou zijn beoordeeld. Duitsland wilde daarom geen wederzijdse erkenning verlenen aan deze producten. Op kennisgeving hiervan is de Europese Commissie een commentaarprocedure gestart. Op basis van de ontvangen opmerkingen en de evaluatie daarvan heeft de Commissie besloten het voorstel van Duitsland af te wijzen. Achtergrond en betreffende biocide producten zijn te vinden in de wetstekst
6 maart 2014
Omdat de Verordening 528/2012 (de nieuwe Biociden Verordening) in werking is getreden, moest de nationale wetgeving daarop worden aangepast, te weten de “Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden” en ook het daarop gebaseerde “Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden”. De aanpassing van het besluit is recent gepubliceerd.
6 maart 2014
De aanvraag tot wederzijdse erkenning van een biocide met difenacum als werkzame stof heeft geleid tot een inperking van het gebruik van dit product in Duitsland. Het betreffende product is een rodenticide. Het product is in Duitsland op de markt toegelaten, maar mag uitsluitend door opgeleide professionele gebruikers of professionele gebruikers met een vergunning worden gebruikt.
6 maart 2014
De aanvraag tot wederzijdse erkenning van vier biocide producten met bromadialon als werkzame stof heeft geleid tot een inperking van het gebruik in Duitsland. De betreffende producten zijn rodenticiden. De producten zijn in Duitsland op de markt toegelaten, maar ze mogen uitsluitend door opgeleide professionele gebruikers of professionele gebruikers met een vergunning worden gebruikt.
12 februari 2014
De Europese Commissie heeft Uitvoeringsverordening (EU) nr. 88/2014 gepubliceerd. Hiermee wordt een procedure vastgesteld waarmee bijlage I van de biocidenverordening (528/2012) gewijzigd kan worden.
12 februari 2014
Er zijn 6 ‘bestaande’ werkzame stoffen goedgekeurd om op Europees niveau in biociden te mogen worden gebruikt. De stoffen zijn geplaatst op de Unielijst van werkzame stoffen. De goedkeuringen zijn per stof in Uitvoeringsverordeningen vastgesteld. In deze Uitvoeringsverordeningen zijn de voorwaarden te vinden die aan de toelating van biociden met deze werkzame stoffen verbonden zijn. De datum van goedkeuring is per stof verschillend, zie hiervoor onderstaand overzicht.
9 januari 2014
Het Platform Biociden heeft een informatieve folder over nut en noodzaak van biociden samengesteld.
19 november 2013
Op woensdag 12 februari 2014 organiseert het Kennisnetwerk Biociden een workshop over innovatie in de biocidensector.
14 november 2013
Nonaanzuur is onlangs beoordeeld voor gebruik in productsoort 10 (conserveringsmiddelen voor metselwerk) en daarvoor goedgekeurd. De beoordeling betreft het gebruik als algicide voor de curatieve behandeling van bouwmaterialen. Dat specifieke gebruik valt nu echter onder productsoort 2.
12 november 2013
Er zijn 7 ‘bestaande’ werkzame stoffen goedgekeurd om op Europees niveau in biociden te mogen worden gebruikt. De stoffen zijn geplaatst op de Unielijst van werkzame stoffen. De goedkeuringen zijn per stof in Uitvoeringsverordeningen vastgesteld. In deze Uitvoeringsverordeningen zijn de voorwaarden te vinden die aan de toelating van biociden met deze werkzame stoffen verbonden zijn. De goedkeuring geldt vanaf 1 juli 2015.
29 oktober 2013
De werkgroep is uitgebreid met deelnemers uit het onderwijs, LTO NL en Industrie. Daarnaast blijkt de Groene Kennis Cooperatie een goede bron van informatie te leveren.
22 oktober 2013
De werkzame stof propiconazool wordt per 1 juni 2015 op Europees niveau goedgekeurd voor gebruik in biociden voor productsoort 9. Dit zijn conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen. Aan de toelating van biociden met propiconazool in productsoort 9 zijn voorwaarden verbonden, die in de Uitvoeringsverordening te vinden zijn.
22 oktober 2013
De werkzame stof cypermethrin (cis:trans 40:60) wordt per 1 juni 2015 op Europees niveau goedgekeurd voor gebruik in biociden voor productsoort 8: houtverduurzamingsmiddelen. Aan de toelating van biociden met cypermethrin in productsoort 8 zijn voorwaarden verbonden, die in de Uitvoeringsverordening te vinden zijn.
19 september 2013
Het advies van de werkgroep is onlangs aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uitgaande van de consument als (mogelijke) gebruiker van biociden, zijn de belangrijkste aanbevelingen voor het ministerie:
27 augustus 2013
Het European Chemicals Agency (ECHA) van de Europese Commissie is per 1 september verantwoordelijk voor de uitvoering van de Biocidenverordening op Europees niveau. ECHA heeft een vergelijkbare rol voor andere wetgevende kaders, zoals industriële chemicaliën (REACH) en classificatie en labelling (CLP).
23 juli 2013
De Europese Commissie heeft Verordening nr. 613/2013 gepubliceerd. Hiermee wordt Verordening 1451/2007 gewijzigd, die de tweede fase van het tienjarig werkprogramma vaststelde.
11 juli 2013
De Europese Commissie heeft Verordening nr. 414/2013 gepubliceerd. Deze stelt een procedure vast voor toelating van een biocide dat identiek is aan een ander biocide of een andere productfamilie.
De nieuwe Verordening is van toepassing met ingang van 1 september 2013.
24 juni 2013
De werkzame stof chloorfenapyr wordt per 1 mei 2015 geplaatst op Annex I van Richtlijn 98/8/EG. Dit betekent dat producenten deze stof mogen gebruiken in biociden die zij op de markt willen brengen. Zij moeten voor de individuele middelen nog wel toelating aanvragen.
24 juni 2013
De werkgroep heeft een concept-advies aan IenM opgesteld en besproken. Als de laatste commentaren van de werkgroepleden erin zijn verwerkt wordt het aangeboden aan IenM.
28 mei 2013
Een interview met Maartje Nelemans (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Onder de nieuwe Europese Biocidenverordening bereidt de Europese Biocidal Products Committee (BPC) beslissingen van de Europese Commissie voor over de toelating van biociden. In april 2013 kwam dit comité voor het eerst bijeen in Helsinki. Maartje Nelemans van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is lid van het comité.

12 mei 2013
De werkzame stof formaldehyde zal niet worden geplaatst op Annex I, IA en IB van de Europese Biocidenrichtlijn uit 1998 voor het gebruik in producttype 20.
6 mei 2013
De Europese Commissie heeft op 23 april 2013 een kennisgeving gepuliceerd waarin bedrijven worden verzocht hun interesse te tonen voor de rol van deelnemer in het review programma.
25 april 2013
Op 25 juni 2013 organiseert ECHA een dag voor stakeholders op het gebied van biociden. Deze dag vindt plaats in de aanloop naar de nieuwe Europese biocidenverordening, die op 1 september 2013 van kracht wordt. Stakeholders kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze dag.
23 april 2013
Er is een nieuwe versie van IUCLID (5.5). Deze applicatie zal worden gebruikt voor het voorbereiden van aanvragen voor goedkeuring van werkzame stoffen of voor plaatsing van biociden binnen de Europese Unie. IUCLID is al veel langer in gebruik voor industriële chemicaliën (REACH). De applicatie is nu aangepast aan de nieuwe biocidenverordening, die op 1 september 2013 van kracht wordt.
23 april 2013
Een deel van de bruine ratten in Nederland is resistent voor rattengif. Dit constateren onderzoekers van Wageningen UR op basis van onderzoek naar keutels van bruine ratten. Van de keutels die opgestuurd werden na een landelijke oproep, bleek 25 procent afkomstig te zijn van verminderd gevoelige oftewel resistente ratten.
19 april 2013
De werkzame stoffen diflubenzuron en alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC) worden per 1 februari 2015 toegelaten als werkzame stof in biociden. De stoffen worden dan geplaatst op Annex I van de Europese Biocidenrichtlijn uit 1998.
5 april 2013
Professionals uit het biocidenwerkveld kunnen vanaf nu laagdrempelig met elkaar in contact komen via de webtool BiocidenConnect. In deze besloten webomgeving kunnen zij hun profiel invullen, contacten opdoen en hun netwerk verstevigen.
20 maart 2013
Op 11 september 2012 vond het symposium van het Kennisnetwerk Biociden plaats. Onderwerp van gesprek was de nieuwe Europese verordening voor de toelating van biociden. Met de komst van deze verordening veranderen in 2013 de spelregels voor het op de markt brengen van biociden en producten die ermee behandeld zijn. Lees meer hierover op de KNB Symposium pagina.
11 februari 2013
Op 7 februari kwam de werkgroep Biociden en Consumenten voor de 2e keer bij elkaar. Belangrijke punten in de discussie: hoe kan de consument de verschillende informatiebronnen wegen ten opzichte van elkaar en hoe begrijpelijk is deze informatie voor een willekeurige consument.
Zoeken:

Service