U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 juli 2016 Aandacht voor milieueffecten van biociden bij congres over ecotoxicologie

Aandacht voor milieueffecten van biociden bij congres over ecotoxicologie

Finse onderzoekers hebben rodenticiden aangetroffen in vogels en zoogdieren die slachtoffer zijn geworden van het verkeer. Bij de beoordeling van de effecten van houtverduurzamingsmiddelen op het milieu zou het beter zijn als niet alleen wordt gekeken naar de werkzame stoffen, maar ook naar de additieven in de middelen. De concentratie van stoffen uit biociden die vanuit huishoudens in het milieu komt is hoger dan berekend, doordat dezelfde stoffen ook in andere huishoudelijke producten zitten. Deze en andere inzichten werden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Europese congres van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC).

Het congres vond afgelopen mei plaats in Nantes. Circa 1500 deelnemers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid wisselden kennis uit over de milieurisico’s van chemische stoffen. Hieronder volgt een kort overzicht van de presentaties over biociden. De presentaties zijn niet openbaar beschikbaar op het internet.

Heike Schimmelpfennig, European Chemical Agency, Finland

Heike Schimmelpfennig gaf een mooi overzicht van de milieurisicobeoordeling van biociden en waar de van toepassing zijnde richtlijnen te vinden zijn op de website van ECHA. Ook gaf zij een overzicht van de lopende ontwikkeling van richtlijnen. Vooral Duitsland is actief in het opstellen van richtlijnen.

Pia Vollmar, ECT Oekotoxikologie, Duitsland

Pia Vollmar bespreekt onderzoek naar houtverduurzamingsmiddelen. De berekende toxiciteit blijkt goed overeen te komen met de gemeten toxiciteit. Als de middelen additieven bevatten die effecten op het milieu kunnen veroorzaken is het beter deze in de berekende toxiciteit mee te nemen. Dan stemt het resultaat beter overeen met de gemeten toxiciteit.

Sanna Koivisto, Finnish Safety and Chemicals Agency Tukes, Finland

Sanna Koivisto heeft metingen verricht naar anticoagulantia uit rodenticiden in vogels en zoogdieren (verkeersslachtoffers). De betreffende stoffen werden vaak aangetoond. Verder zijn veel onjuist gebruik en afwijkingen van gebruiksaanwijzingen geconstateerd. Finland bezint zich op maatregelen om dit aan te pakken.

Elise Rudelle, Aalborg University, Denemarken

In Denemarken is onderzoek verricht sedimentconcentraties van actieve stoffen uit biociden in vijvers. Er is gezocht naar een verband tussen de concentraties en milieueigenschappen. Ook is gekeken of laboratorium testen vergelijkbare sedimentconcentraties opleveren.

Heinz Ruedel, Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, Duitsland

Heinz Ruedel bespreekt de haken en ogen aan de monitoring van biociden in het milieu. Welke stoffen kies je om te meten? Op basis van welke criteria? Hoe maak je onderscheid tussen gebruik van die stoffen in biociden en in andere producten?

Stefanie Wieck, Leuphana University of Lüneburg, Duitsland

Stefanie Wieck heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid in huishoudens van producten die  biociden zijn en van producten die géén biociden zijn, maar wel dezelfde werkzame stoffen bevatten. Ruim zestig procent van de gevonden werkzame stoffen die ook voorkomen in biociden vallen niet onder de Biocidenverordening. Zij zitten bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.

Voor de toelating van biociden wordt berekend hoeveel werkzame stof er door het gebruik van deze biociden in het milieu terechtkomt. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met het feit dat dezelfde werkzame stoffen ook vanuit allerlei andere producten in het milieu terecht komen. De berekende concentratie in het milieu is hierdoor dus lager dan de daadwerkelijk te verwachten concentratie.

Zoeken:

Service